BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Hieronder volgt een kort overzicht van de hoofdlijnen van het beleidsplan. Het volledige beleidsplan is te downloaden via de link aan het einde van de tekst.

A) Beloningsbeleid

Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.
Kosten worden aan de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.


B) Statutaire doelstelling en missie van de Stichting

De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van het welzijn van patiënten, personeel en vrijwilligers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam (AvL) alsmede het (financieel) steunen van wetenschappelijk onderzoek in het AvL en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder nadrukkelijk niet begrepen het op enige wijze (financieel) steunen van onderzoeken en behandelingen ten behoeve van individuele patiënten.

C) Hoofdlijn van het beleidsplan

 1. Wijze waarop de stichting geld werft
  1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
   a) subsidies en andere bijdragen;
   b) schenkingen, erfstellingen en legaten;
   c) alle andere verkrijgingen en baten
 2. Het beheer van de Stichting en van het vermogen van de Stichting
  Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen oneven aantal van tenminste drie en maximaal vijf leden.
  Het bestuur is gezamenlijk bevoegd
  Tenminste ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
  Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.Stichting Fleur Coloree is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften, subsidies of ander schenkingen). Het boekjaar van Stichting Fleur Coloree loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.
 3. Besteding van het vermogen

  1. Het (doen) organiseren van diverse activiteiten in het kader van een zinvolle tijdsbesteding ter bevordering van de kwaliteit van leven van patiënten die (langdurig) zijn opgenomen in het AvL.
  2. Het (doen) verzorgen van activiteiten voor patiënten, personeel en vrijwilligers van het AvL.
  3. Het leveren van een positieve bijdrage aan het welzijn van de in het AvL onder behandeling zijnde patiënten en hun naasten.
  4. Het (doen) werven van fondsen ter financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in het AvL om zodoende aan te sluiten bij één van de doelstellingen van het AvL om voor iedereen met kanker een behandeling op maat te ontwikkelen.

BESTUUR